Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Materská škola
Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
štatutárny zástupca: Bc. Lucia Slováková, riaditeľka školy
IČO: 31787037
DIČ: 2021322237

Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.