Tématické celky a triedne projekty
Materská škola pracuje podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
Učebnými osnovami sú výkonové štandardy Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
Máme týždenné plánovanie. Každá trieda si volí vlastnú tému týždňa.