Dôležité informácie

Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru epidemiológie sme povinní podávať hlásenie o chrípke. Hlásenie sa týka absencie detí s akútnym respiračným ochorením, chrípkou a chrípke podobným ochorením ak dieťa chýba viac ako tri dni v týždni. Preto žiadam, aby zákonný zástupca dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti nahlásil triednej učiteľke alebo pri odhlasovaní v jedálni dôvod neprítomnosti a typ ochorenia. 

Spôsob nahlasovania:

 - osobne,

- telefonicky alebo

- e-mailom na adresu office@mskameliova.sk  Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. formou prílohy k e-mailu, do predmetu je potrebné uviesť „pre riaditeľku“

POPLATKY:

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)   

20,- € mesačne

  • uhradené musí byť do 10. v mesiaci  na č. účtu:1633262451/0200, správa pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa, prosím pre uľahčenie spracovania napíšte aj správny variabilný symbol

 

Stravné :    1,27 € denne a 3,50 € mesačne  - príspevok na režijné náklady školskej jedálne

  • uhradené musí byť do 10. v mesiaci na č. účtu ŠJ Kaméliová :1646111951/0200, správa pre prijímateľa : priezvisko dieťaťa, variabilný symbol

Režijný príspevok na stravu

Dňa 28.06.2016 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov, z ktorého  vyplýva, že od 1.9.2016 sa k stravnému každý mesiac pripočíta režijný príspevok vo výške 3,50 €. To znamená, že zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 3,50 € spolu s príspevkom na stravné. Celková suma, t.j. stravné + režijný príspevok bude uvedená na šeku, ktorý zákonný zástupca dieťaťa obdrží od vedúcej školskej jedálne.

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo nevracia.

  • desiata
 0,30 €  
  • obed
 0,72 €   
  • olovrant
 0,25 €   

 Poplatok do Rodičovského združenia pre MŠ Kaméliová

  • polročne 35,- €
  • 1. polrok-úhrada do 15.10.2017
  • 2. polrok-úhrada do 15.02.2018

  • členský príspevok je 0,66 € na rodinu za rok, je hradený z poplatku do Rodičovského združenia

Členom RZ je každá rodina. Peniaze zo RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výlety, exkurzie, výtvarné pomôcky, výzdobu, poistné a iné školské záležitosti, schválené na výboroch Rady rodičov.